Fascet

| Algemene voorwaarden | Klachtenregeling | Beëindigen behandeling |
Privacy reglement | Datalekprotocol |

Algemene voorwaarden

Afzegging
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur vantevoren afgezegd te worden op nummer 06-53774480, u kunt ten alle tijde de voice mail inspreken of u mailt naar jacinta@fascet.nl. Ik neem daarna spoedig contact met u op voor een nieuwe afspraak.
Betalen facturen

U ontvangt maandelijks een factuur en deze dient binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur betaalt te worden. U kunt de factuur ook contant betalen en dan krijgt u een kwitantie.
Indien u verwacht de factuur niet tijdig te kunnen betalen, wilt u dat dan spoedig laten weten, dan kunnen we een regeling treffen.

Betalingsvoorwaarden
Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de therapeut en de cliёnt.
Artikel 2
No show: Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden, anders wordt er naar redelijkheid kosten in rekening gebracht.
De kosten bedragen: € 50
Artikel 3
De door de behandelaar aan de cliёnt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliёnt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaalt.
Artikel 4
Is de factuur niet binnen 14 dagen voldaan, dan volgt er een herinnering zonder extra kosten.
Is de factuur na de herinnering nog niet betaalt, dan is behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om incassomaatregelen te treffen of dit door derden te laten uitvoeren.
Artikel 5
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliёnt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met een minimun van €25.
Artikel 6
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij dit strijdig is met de behandeling-
de behandeling op te schorten totdat cliёnt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Naar boven

Klachtenprocedure

Cliënten die een klacht willen indienen kunnen op de website www.fascet.nl lezen hoe dat moet en op welke wijze Fascet klachten behandelt. Uiteraard wordt tijdens de behandeling voortdurend ruimte gegeven om feedback, wensen en ook klachten te bespreken, maar dat biedt geen 100% garantie. Komt de cliënt er met Fascet niet uit, dan kan de cliënt een klacht indienen bij een beroepsvereniging. 

Hierna is een deel van de tekst op de website weergegeven.


Als u klachten heeft over de behandeling, dan vindt Fascet het belangrijk om daarover in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen. Hoe sneller u uw klacht of wens uitspreekt hoe sneller er iets mee gedaan kan worden. We kunnen samen leren van moeilijke situaties wat nuttig kan zijn voor vervolgbehandelingen.
Mochten we er desondanks samen niet uitkomen, dan kan een collega-therapeut meekijken om inzicht te geven en hopelijk komen we op basis daarvan alsnog tot een oplossing.
Blijkt het niet mogelijk om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen dan staat het de cliënt vrij om de therapie te beëindigen bij Fascet.

Fascet is aangesloten bij SKJ. Op de website van de SKJ staat de procedure over het doen van een klacht. Zie: https://skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-heb-een-klacht
Hieronder is een deel van de website tekst weergegeven.

Ik wil een klacht indienen
Wie een jeugdprofessional inschakelt, moet ervan op aan kunnen dat de dienstverlening voldoet aan de kwaliteitseisen. Een jeugdprofessional dient te handelen volgens de professionele standaard (de gedrags- en beroepsregels) die voor hem of haar geldt. SKJ zorgt ervoor dat iedereen die is ingeschreven in het kwaliteitsregister zich onderwerpt aan het Tuchtreglement.

Ben je niet tevreden over het handelen van een jeugdprofessional, dan kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht van SKJ. Daarmee start je een tuchtrechtelijke procedure.

Je kunt alleen een klacht indienen tegen een jeugdprofessional die geregistreerd is in het register van SKJ. Hieronder valt in ieder geval een:

 • jeugdzorgwerker
 • jeugd- en gezinsprofessional
 • (ortho)pedagoog
 • kinder- en jeugdpsycholoog
 • raadsonderzoeker

Fascet is aangesloten bij de NVRG. Zij dient zich te houden aan de Beroepscode voor Psychotherapeuten. Zie hieronder.

Voor systeemtherapeuten heeft de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (www.nvrg.nl) een register ingesteld. Bij de NVRG geregistreerde systeemtherapeuten zijn gebonden aan de Beroepscode voor Psychotherapeuten (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, 2018).
https://www.psychotherapie.nl/over-de-nvp/statuten-en-reglementen


Naar boven

Beëindigen behandeling

De cliёnt kan zonder opgaaf van redenen de behandeling beёindigen. Een evaluatiegesprek wordt dan op prijs gesteld, zodat we goed kunnen afronden.
De behandeling kan vanuit de behandelaar beёindigt worden en is verplicht om cliёnt en de eventuele verwijzer op de hoogte te stellen van de beweegreden(en).
Als de cliёnt zich om welke reden dan ook misdraagt oa bedreiging, geweld, onder invloed van alcohol of drugs, dan wordt de therapie onmiddellijk gestopt.
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliёnt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van €25.

Naar boven

Privacyreglement - Bescherming persoonsgegevens


Fascet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens om uw privacy te waarborgen. Fascet beschikt over de persoons- en medische gegevens die u heeft verstrekt in verband met de behandeling. Fascet gebruikt en verwerkt uw gegevens alleen in relatie tot de behandeling. Waar voor het leesgemak persoonsgegeven staat wordt bedoeld persoons- en medische gegeven. In deze privacyverklaring staat hoe Fascet daarmee omgaat.

Gebruik van gegevens
De persoons- en medische gegevens gebruikt Fascet in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, voor uw dossier, het inplannen/verzetten van een afspraak, correspondentie met uw huisarts/verwijzer (alleen na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming), opmaken van eventuele facturen, declaratie van kosten bij uw zorgverzekeraar.
Het betreft de volgende gegevens:
 • naam en adres, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en BSN (ten behoeve van declaratie bij de zorgverzekeraar);
 • dag en tijdstip van afspraken/behandelingen;
 • gegevens over (psychische) gezondheid in de vorm van intakeverslag, dossiernotities en eventuele correspondentie met verwijzer;
 • naam van huisarts/verwijzer;
 • zorgverzekeringsgegevens.
Wetgeving
Fascet houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Dit betekent:
 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Er wordt om uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Technische en organisatorische maatregelen zorgen voor de beveiliging van uw persoonsgegevens;
 • Fascet brengt u op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zal deze respecteren.
Verstrekking aan derden
Fascet heeft als therapeut een geheimhoudingsplicht. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelovereenkomst, of wanneer een wettelijke bepaling Fascet daartoe verplicht.
Zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt, bijvoorbeeld ook niet aan familieleden, uitkeringsinstanties, werkgevers, onderwijsinstellingen of bedrijfsartsen.
Er kan wel contact wenselijk zijn met uw huisarts of verwijzer, bijvoorbeeld als u medicatie nodig heeft of als deze wordt afgebouwd. Alleen als u ermee instemt krijgt uw huisarts van Fascet na afloop van de intake en na afronding van de behandeling een korte brief om op de hoogte te blijven van uw situatie.
Indien er wordt samengewerkt met andere disciplines, zal overleg met hen alleen plaatsvinden na uw expliciete, schriftelijke toestemming. 

Bewaartermijn en inzage
Fascet bewaart na beëindiging van de behandeling het dossier met uw persoons- en medische gegevens gedurende 15 jaar vanwege de wettelijke verplichting. Het dossier wordt elektronisch en veilig bewaard. Na de wettelijke bewaartermijn wordt het dossier vernietigd. U kunt vragen om het dossier eerder te vernietigen. In dat geval tekent u een verklaring waarin u gevraagd heeft om vernietiging.
U heeft recht op inzage van uw dossier en u kunt een kopie van uw dossier opvragen. Wanneer u een kopie opvraagt tekent u een verklaring waarin u de verantwoordelijkheid neemt voor het beheer van de gegevens.

Beveiliging
Fascet beschermt uw gegevens met passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fascet is beveiligd met het SSL Certificaat.
Op technisch en organisatorisch gebied zijn passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan  geheimshoudingsplicht.
 • Fascet hanteert gebruikersnaam en wachtwoord op het systeem.
 • Fascet pseudonimiseert en zorgt voor encryptie van persoonsgegevens mits noodzakelijk.
 • Fascet maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Fascet maakt gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de internetomgeving betreffende het administratieprogramma.
Klachten
U kunt zich met klachten  over het gebruik van uw persoonsgegevens tot Fascet wenden om samen tot een oplossing te komen. Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.    
Informatie over de procedure en het klachtenformulier zijn bij Fascet op te vragen.

Autoriteit persoonsgegeven
Meer informatie over privacy en persoonsgegevens is te vinden op de website van Autoriteit Persoonsgegevens: www. autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen
Als u naar aanleiding van de Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met Fascet.

Naar boven

Beveiliging en datalekprotocol


Beveiligingsmaatregelen

De beveiligingsmaatregelen die Fascet inzet zijn bedoeld om te voorkomen dat persoonsgegevens op straat komen te liggen. Het gaat dan om zaken als:

 • gebruik van sterke wachtwoorden die regelmatig worden gewijzigd;
 • verschillende wachtwoorden voor verschillende accounts;
 • gebruik van 1Password die wachtwoorden veilig bewaart;
 • goed beveiligen van laptop en smartphone met een firewall;
 • software programma’s up to date houden;
 •   regelmatig scannen op virussen en spy- en malware;
 • website met een SSL-beveiliging;
 • persoonsgegevens bewaren op een beveiligde plek.
  Online bijvoorbeeld in de cloud, offline op een afgesloten plek waar niet iedereen bij kan;
 •  openbare of ‘open’ WIFI-netwerken niet gebruiken;
 • persoonsgegevens niet bewaren op USB-sticks of op onbeveiligde losse datadragers;
 • laptop afsluiten of in de slaapstand zetten ook als hij korte tijd onbeheerd is;
 • facturen of mappen met gegevens bewaren op een afgesloten plek;
 • slechts één andere persoon de informatie geven om – in geval dat de beheerder wegvalt -  toegang tot de gegevens te kunnen krijgen.
Datalek

In de AVG wordt een datalek beschreven als een situatie waarin persoonsgegevens verloren raken, gewijzigd worden, vernietigd worden, verstrekt worden of toegankelijk worden, terwijl dat niet mocht of niet de bedoeling was. Alleen een dreiging of een tekortkoming in de beveiliging is niet voldoende; er moeten daadwerkelijk persoonsgegevens gelekt zijn.

Datalekken kunnen op allerlei manieren ontstaan. Een smartphone raakt zoek, een laptop wordt gestolen, er is op een foute link geklikt en de laptop of het computersysteem wordt gehackt of  persoonsgegevens worden per ongeluk aan verkeerde persoon verstuurd.

Een datalek kan ook ontstaan bij een verwerker van gegevens zoals een mailprovider of de beheerder van een website waarvoor persoonsgegevens worden opgeslagen; denk aan boekingssites voor aankopen, hotels, vakantiereizen of digitale omgevingen met medische of notariële gegevens.
In het algemeen kan worden gesteld dat hoe groter en gedigitaliseerder het bedrijf is, hoe meer mensen betrokken zijn bij het werken met persoonsgegevens, hoe groter de kans is op een datalek.

Meldplicht
Een datalek wordt binnen 72 uur door Fascet gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het datalek geen risico vormt voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen en er geen gevaar is op inbreuk op hun privacy. Het hangt dus af van wat er is gebeurd en met welke gegevens.

Datalekken worden aan de betrokken personen zelf gemeld wanneer de kans groot is dat het datalek gevolgen heeft voor deze personen. Te denken valt aan reputatieschade, discriminatie en financiële schade. Daarvoor wordt gekeken naar de aard van het datalek. 


 Datalekprotocol
Het datalekkenprotocol is een stappenplan dat Fascet doorloopt op het moment dat er sprake is van een datalek. Een datalek wordt geregistreerd: wanneer zijn er gegevens gelekt met een omschrijving van het lek, welke en hoeveel gegevens zijn gelekt, en wat er met de gegevens is gebeurd.
Bij een datalek wordt beschreven wat de mogelijke gevolgen van het lek zijn en welke maatregelen zijn genomen om dit probleem op te lossen en voortaan te voorkomen.
Voor Fascet geldt dat dossiers met persoonlijke en medische informatie altijd gevoelige informatie bevatten. Bij een datalek dat deze dossiers raakt zal het lek zo snel mogelijk maar zeker binnen drie dagen na constatering worden gemeld aan betrokkenen.

Processtappen:
1. Er wordt een (mogelijk) datalek ontdekt.
2. Beoordelen van het datalek
Onderzoek of er persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatig gebruikt kunnen worden. Beoordelen of er een verwerker betrokken is bij het incident. Zo ja, dan wordt deze bij het proces betrokken.

Datalek bestrijden
Stoppen van het datalek als dat nog relevant en mogelijk is, nemen van maatregelen om het datalek en de daaruit voortvloeiende schade te beperkten en de acties vastleggen in het dossier.

Vaststellen van de impact

Onderzoek van de aard van de gelekte gegevens: wat is gelekt en wat is de omvang van de gelekte gegevens en de impact die het lek kan hebben op de betrokken personen.

Vaststellen aan wie het gemeld moet worden

Dit kan gaan om de Autoriteit Persoonsgegevens, betrokken cliënten en overige relaties waaronder de verwerker van gegevens.

Zo nodig melden Autoriteit Persoonsgegevens

Dit moet binnen 72 uur via de website van de AP. Van tevoren kan het Meldformulier Datalekken worden gebruikt.

Zo nodig melden aan betrokkenen.

Meedelen wat er is gebeurd via bijvoorbeeld brief: welke persoonsgegevens getroffen zijn en wat de mogelijke gevolgen van het datalek kunnen zijn. Informeren over de maatregelen die Fascet neemt en reeds heeft genomen en die de betrokkene zelf kan nemen om schade te voorkomen.

Uitvoeren herstelwerkzaamheden
Indien nodig definitief herstel van het datalek, verbeteren van de beveiliging (technisch en/of organisatorisch) en nazorg aan de betrokkenen.

Kijken wat er nog meer gedaan moet worden om herhaling te voorkomen.


Naar boven