Fascet

| Algemene voorwaarden | Klachtenregeling | Beëindigen behandeling | Privacy reglement |

Algemene voorwaarden

Afzegging
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur vantevoren afgezegd te worden op nummer 06-53774480, u kunt ten alle tijde de voice mail inspreken of u mailt naar jacinta@fascet.nl. Ik neem daarna spoedig contact met u op voor een nieuwe afspraak.

Betalen facturen

U ontvangt maandelijks een factuur en deze dient binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur betaalt te worden. U kunt de factuur ook contant betalen en dan krijgt u een kwitantie.
Indien u verwacht de factuur niet tijdig te kunnen betalen, wilt u dat dan spoedig laten weten, dan kunnen we een regeling treffen.

Betalingsvoorwaarden
Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de therapeut en de cliёnt.
Artikel 2
No show: Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden, anders wordt er naar redelijkheid kosten in rekening gebracht.
De kosten bedragen: € 50
Artikel 3
De door de behandelaar aan de cliёnt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliёnt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaalt.
Artikel 4
Is de factuur niet binnen 14 dagen voldaan, dan volgt er een herinnering zonder extra kosten.
Is de factuur na de herinnering nog niet betaalt, dan is behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om incassomaatregelen te treffen of dit door derden te laten uitvoeren.
Artikel 5
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliёnt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met een minimun van €25.
Artikel 6
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij dit strijdig is met de behandeling- totdat cliёnt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Naar boven

Klachtenprocedure

Als u klachten heeft over de behandeling, dan vindt Fascet het belangrijk om daarover in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen.
Hoe sneller u uw klacht of wens uitspreekt, hoe sneller er iets mee gedaan kan worden.
Komt de cliënt er met Fascet niet uit, dan kan de cliënt een klacht indienen bij een beroepsvereniging.

Fascet is aangesloten bij SKJ. Op de website van de SKJ staat de procedure over het doen van een klacht. Zie: https://skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-heb-een-klacht
Hieronder is een deel van de website tekst weergegeven.

Ik wil een klacht indienen
Wie een jeugdprofessional inschakelt, moet ervan op aan kunnen dat de dienstverlening voldoet aan de kwaliteitseisen. Een jeugdprofessional dient te handelen volgens de professionele standaard (de gedrags- en beroepsregels) die voor hem of haar geldt. SKJ zorgt ervoor dat iedereen die is ingeschreven in het kwaliteitsregister zich onderwerpt aan het Tuchtreglement.
Ben je niet tevreden over het handelen van een jeugdprofessional, dan kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht van SKJ. Daarmee start je een tuchtrechtelijke procedure.
Je kunt alleen een klacht indienen tegen een jeugdprofessional die geregistreerd is in het register van SKJ.

Hieronder valt in ieder geval een:
 • jeugdzorgwerker
 • jeugd- en gezinsprofessional
 • (ortho)pedagoog
 • kinder- en jeugdpsycholoog
 • raadsonderzoeker

  Fascet valt onder de jeugd- en gezinsprofessional.
Naar boven

Beëindigen behandeling

De cliёnt kan zonder opgaaf van redenen de behandeling beёindigen. Een evaluatiegesprek wordt dan op prijs gesteld, zodat we goed kunnen afronden.
De behandeling kan vanuit de behandelaar beёindigt worden en is verplicht om cliёnt en de eventuele verwijzer op de hoogte te stellen van de beweegreden(en).
Als de cliёnt zich om welke reden dan ook misdraagt oa bedreiging, geweld, onder invloed van alcohol of drugs, dan wordt de therapie onmiddellijk gestopt.
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliёnt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van €25.

Naar boven

Privacyreglement - Bescherming persoonsgegevens


Fascet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens om uw privacy te waarborgen. Fascet beschikt over de persoons- en medische gegevens die u heeft verstrekt in verband met de behandeling. Fascet gebruikt en verwerkt uw gegevens alleen in relatie tot de behandeling. Waar voor het leesgemak persoonsgegeven staat wordt bedoeld persoons- en medische gegeven. In deze privacyverklaring staat hoe Fascet daarmee omgaat.

Gebruik van gegevens
De persoons- en medische gegevens gebruikt Fascet in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, voor uw dossier, het inplannen/verzetten van een afspraak, correspondentie met uw huisarts/verwijzer (alleen na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming), opmaken van eventuele facturen, declaratie van kosten bij uw zorgverzekeraar.
Het betreft de volgende gegevens:
 • naam en adres, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en BSN (ten behoeve van declaratie bij de zorgverzekeraar);
 • dag en tijdstip van afspraken/behandelingen;
 • gegevens over (psychische) gezondheid in de vorm van intakeverslag, dossiernotities en eventuele correspondentie met verwijzer;
 • naam van huisarts/verwijzer;
 • zorgverzekeringsgegevens.
Wetgeving
Fascet houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Dit betekent:
 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Er wordt om uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Technische en organisatorische maatregelen zorgen voor de beveiliging van uw persoonsgegevens;
 • Fascet brengt u op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zal deze respecteren.
Verstrekking aan derden
Fascet heeft als therapeut een geheimhoudingsplicht. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelovereenkomst, of wanneer een wettelijke bepaling Fascet daartoe verplicht.
Zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt, bijvoorbeeld ook niet aan familieleden, uitkeringsinstanties, werkgevers, onderwijsinstellingen of bedrijfsartsen.
Er kan wel contact wenselijk zijn met uw huisarts of verwijzer, bijvoorbeeld als u medicatie nodig heeft of als deze wordt afgebouwd. Alleen als u ermee instemt krijgt uw huisarts van Fascet na afloop van de intake en na afronding van de behandeling een korte brief om op de hoogte te blijven van uw situatie.
Indien er wordt samengewerkt met andere disciplines, zal overleg met hen alleen plaatsvinden na uw expliciete, schriftelijke toestemming. 

Bewaartermijn en inzage
Fascet bewaart na beëindiging van de behandeling het dossier met uw persoons- en medische gegevens gedurende 15 jaar vanwege de wettelijke verplichting. Het dossier wordt elektronisch en veilig bewaard. Na de wettelijke bewaartermijn wordt het dossier vernietigd. U kunt vragen om het dossier eerder te vernietigen. In dat geval tekent u een verklaring waarin u gevraagd heeft om vernietiging.
U heeft recht op inzage van uw dossier en u kunt een kopie van uw dossier opvragen. Wanneer u een kopie opvraagt tekent u een verklaring waarin u de verantwoordelijkheid neemt voor het beheer van de gegevens.

Beveiliging
Fascet beschermt uw gegevens met passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fascet is beveiligd met het SSL Certificaat.
Op technisch en organisatorisch gebied zijn passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan  geheimshoudingsplicht.
 • Fascet hanteert gebruikersnaam en wachtwoord op het systeem.
 • Fascet pseudonimiseert en zorgt voor encryptie van persoonsgegevens mits noodzakelijk.
 • Fascet maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Fascet maakt gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de internetomgeving betreffende het administratieprogramma.
Klachten
U kunt zich met klachten  over het gebruik van uw persoonsgegevens tot Fascet wenden om samen tot een oplossing te komen. Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.    
Informatie over de procedure en het klachtenformulier zijn bij Fascet op te vragen.

Autoriteit persoonsgegeven
Meer informatie over privacy en persoonsgegevens is te vinden op de website van Autoriteit Persoonsgegevens: www. autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen
Als u naar aanleiding van de Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met Fascet.

Datalekprotocol

Fascet doet er uiteraard alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Het gaat dan om zaken als: goed beveiligen van laptop en smartphone met een firewall, gebruik van veilige wachtwoorden, software programma’s up to date houden, regelmatig scannen op virussen en spy- en malware.

Toch kan het gebeuren dat er een datalek is. Dat betekent onder meer dat persoonsgegevens verloren raken, gewijzigd of vernietigd worden of aan derden worden verstrekt terwijl dat niet de bedoeling is. Datalekken kunnen op allerlei manieren ontstaan zoals door het zoekraken van een smartphone, een laptop die wordt gestolen, of wanneer het computersysteem wordt gehackt.

Als een datalek een risico vormt voor betrokken personen en er kans is dat uw privacy gevaar loopt dan wordt het lek binnen 72 uur door Fascet gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Of dat gebeurt hangt dus af van wat er is gebeurd en met welke gegevens.

Fascet zal een datalek zo snel mogelijk proberen te dichten, maatregelen nemen om de schade zoveel mogelijk te bepreken en actie ondernemen om een datalek in de toekomst te voorkomen.

Als het lek dossiers met persoonlijke en medische informatie betreft zal het lek zo snel mogelijk, maar zeker binnen drie dagen na constatering, worden gemeld aan betrokkenen en zal worden bekeken hoe eventuele nadelige gevolgen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Naar boven